Ga naar de inhoud

Familie en carrière

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Corona-beschermingsverordening

Saksische Corona-beschermingsverordening - SächsCoronaSchVO

Vanaf 30 oktober 2020

Op grond van artikel 32, lid 1, eerste zin, in samenhang met artikel 28, lid 1, eerste en tweede zin, van de Wet op de infectiebescherming van 20 juli 2000 (BGB I blz. 1045), waarvan artikel 28, lid 1, eerste en tweede zin, zijn vervangen door artikel 1, lid 6, van de Wet van 27 maart 2020 (BGB I blz. 1). 587), in samenhang met § 7 van de verordening van de Saksische deelstaatregering en het Saksische staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Samenhang inzake de regeling van de verantwoordelijkheden in het kader van de wet op de bescherming tegen infecties en inzake de vergoeding van kosten voor vaccinaties en andere profylactische maatregelen van 9 maart 2020 (BGBl. I blz. 587). Januari 2019 (SächsGVBl. blz. 83), gewijzigd bij de verordening van 13 maart 2020 (SächsGVBl. blz. 82), de besluiten van het Saksische staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Samenhang.

§ 1
Principes
(1) Ter gelegenheid van de Corona-pandemie wordt iedereen aangespoord om de fysieke en sociale contacten met andere personen dan de leden van het eigen huishouden tot het absolute minimum te beperken. Waar mogelijk moet een minimale afstand van 1,5 meter tot andere mensen worden aangehouden en moeten verdere maatregelen ter voorkoming van besmetting in acht worden genomen (contactrestrictie). Deze principes zijn van toepassing op alle gebieden van het leven, met inbegrip van werkplekken.(2) In aanvulling op de voorschriften in § 3 wordt ten zeerste aanbevolen om een mondkapje te dragen bij het maken van contact op openbare plaatsen om het risico van infectie voor zichzelf en anderen te verminderen. Dit omvat ook regelmatige handhygiëne en het vermijden van contact met de handen. Ouders en voogden moeten ervoor zorgen dat hun kinderen of personen onder hun hoede aan deze aanbevelingen voldoen, als zij daartoe in staat zijn. Mensen met een handicap en mensen met gezondheidsproblemen kunnen, als ze dat niet kunnen, afzien van het dragen van de mond-neushoes. Het is toegestaan om bij contact met slechthorenden die afhankelijk zijn van het lezen van lipbewegingen tijdelijk af te zien van de mond-neus-bedekking. In gesloten ruimten moet regelmatig worden geventileerd. Om het contact met geïnfecteerde personen beter te kunnen traceren, wordt het gebruik van de Corona-Warn App van de Bondsregering sterk aanbevolen.
(3) Het wordt ten zeerste aanbevolen om in het algemeen af te zien van privé-reizen en -bezoeken - met inbegrip van bezoeken van familieleden, behalve om goede redenen. Dit geldt ook binnen Duitsland en voor supraregionale toeristische excursies.

§ 2
Contactrestrictie, afstandscontrole
(1) Het verblijf in het openbaar is alleen toegestaan met leden van het eigen huishouden en één ander huishouden tot een maximum van tien personen. Privébijeenkomsten, vergaderingen, evenementen en feesten in eigen huiselijke kring

zijn toegestaan met leden van hun eigen huishouden en één ander huishouden tot een maximum van tien personen of met een maximum van vijf personen in totaal.
(2) De minimale afstand van 1,5 meter moet worden aangehouden in voorzieningen en voor aanbiedingen volgens § 5.
(3) De minimumafstand van 1,5 meter en het eerste lid zijn niet van toepassing op dagverblijven, schoolgebouwen en -terreinen, schoolevenementen en bij aanbiedingen overeenkomstig artikel 32 van Boek Acht van het Sociaal Wetboek - Kinder- en Jeugddiensten (SGB VIII) in de versie van 11 september 2012 (BGB I p. 2022), laatstelijk gewijzigd bij artikel 3, lid 5, van de wet van 9 oktober 2020 (BGB I p. 2075). De minimale afstand of alternatieve beschermingsmaatregelen kunnen worden vastgesteld bij het algemene besluit van het Staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Cohesie waarin de werking van de dagverblijven, scholen en kostscholen in het kader van de bestrijding van de SARS-CoV-2-pandemie wordt geregeld. Zin 1 geldt dienovereenkomstig voor opleidings- en bijscholingsinstellingen die beroeps-, school- of academische opleidingen verzorgen.
(4) Lid 1 is niet van toepassing op bijeenkomsten in kerken en kamers van religieuze gemeenschappen met het oog op religieuze praktijken, noch op begrafenissen.
5. Subclausule 1 is niet van toepassing op vergaderingen van het staatsparlement, de staatsregering en de plaatselijke vertegenwoordigende instanties, alsmede van de autoriteiten, rechtbanken, openbare ministeries of andere instanties die openbare taken vervullen, en op maatregelen ten behoeve van de voorziening of de gezondheidszorg van de bevolking, alsmede op vergaderingen van de plaatselijke raden en hun comités en organen, alsmede op benoemingsvergaderingen van politieke partijen en kiezersverenigingen en noodzakelijke comitévergaderingen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, op werkvergaderingen en op evenementen van de sociale partners.

§ 3
Mond- en neuskap
(1) Er wordt een mond-neushoes gedragen:
1. bij gebruik van openbaar vervoer voor het vervoer van personen, met inbegrip van taxi's, of van geregelde vervoersdiensten voor het vervoer tussen de woonplaats/huisvesting en voorzieningen voor personen met een handicap, personen die zorg nodig hebben of patiënten voor hun behandeling
2. bij verblijf in groot- en kleinhandelszaken en winkels,
3. tijdens een verblijf in een zorginstelling volgens § 23 lid 3 zin 1 van de Wet op de infectiebescherming en door medewerkers van ambulante zorginstellingen bij de uitoefening van de zorg. Uitgesloten zijn de eigenlijke behandelkamers en de patiënten die op hun plaats in het ziekenhuis zijn opgenomen voor het ontvangen van eten en drinken en in hun kamers;
4. tijdens bezoeken aan inrichtingen overeenkomstig § 36, lid 1, nummer 2, van de wet op de bescherming tegen infecties,
5. bij een verblijf in een voor het publiek toegankelijke ruimte met regelmatige toegang tot het publiek:
a) in winkelcentra, logiesverstrekkende bedrijven (circulatie- en gemeenschappelijke ruimten, eetzalen tot aan het plein) en overheidsgebouwen
b) bij banken, spaarbanken en verzekeringsmaatschappijen,

c) in alle horecafaciliteiten, inclusief snackbars en cafés, voor het bezorgen en afhalen van meeneemgerechten en -dranken,
d) in kerken en kamers van religieuze gemeenschappen, met uitzondering van de rituele ontvangst van eten en drinken,
e) in onderwijs- en opleidingsinstellingen die beroeps-, school- of academische opleidingen verzorgen, en in hun gebouwen, met uitzondering van het onderwijs aan muziek- en danscolleges, of indien de minimumafstand van 1,5 meter in acht wordt genomen
6. bij verblijf in schoolgebouwen, op het terrein van scholen en bij schoolevenementen; dit is niet van toepassing,
a) indien de minimumafstand van 1,5 meter in acht wordt genomen
b) voor het primaire niveau,
c) voor hamsteren,
d) in het onderwijs aan leerlingen in het lager secundair onderwijs,
e) bij het onderwijs aan scholen voor bijzondere behoeften op lager middelbaar niveau, ook voor leerkrachten en ander personeel dat bij het onderwijs betrokken is,
f) in het onderwijs van de Werkstufe van speciale scholen met een focus op intellectuele ontwikkeling,
g) op het gebied van inclusief onderwijs voor het gehoor en de taalkundige specialisatie, en
h) om in het schoolgebouw eten en drinken te krijgen; en
7. bij bushaltes, treinstations, voetgangerszones, sport- en spelruimtes (behalve voor kinderen onder de tien jaar), op de wekelijkse markten en bij de openluchtverkoopkraampjes. Dit geldt van 6.00 tot 24.00 uur. Uitgesloten zijn de voortbeweging zonder te stoppen met vervoermiddelen en sportactiviteiten.
(2) Kinderen tot de leeftijd van zes jaar zijn vrijgesteld van de in lid 1 bedoelde verplichting. Lid 1 is niet van toepassing op personeel dat andere beschermende maatregelen heeft genomen of dat geen contact met de klant heeft. § Paragraaf 1, lid 2, zinnen 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing. Om een vrijstelling van de verplichting uit hoofde van het eerste lid aan te tonen, is het voldoende om toegang te verlenen tot de pas van een ernstig gehandicapte of een medisch attest. In dit verband kan het gebruik en het verblijf op grond van lid 1 niet worden ontkend om redenen van bescherming tegen infectie. Personen die, in strijd met de verplichting onder lid 1, geen mond/neushoes dragen zonder uitzondering onder de zinnen 2 tot en met 4, is het verboden de kaart onder lid 1, eerste zin, nummer 1, alternatief 1, te gebruiken en onder lid 1, eerste zin, nummers 2 tot en met 7, te blijven.

§ 4
Sluiting van faciliteiten en diensten
(1) Het is verboden om te openen en te werken, met uitzondering van toegestane online aanbiedingen van:
1. onderwijs- en opleidingsinstellingen die geen deel uitmaken van de
dienen beroeps-, school- of academische opleidingen,
2.buitenzwembaden, binnenzwembaden, spa's, thermale baden, voor zover het geen revalidatievoorzieningen betreft

3. stoombaden, stoomsauna's en sauna's
4. sportscholen en soortgelijke voorzieningen, mits deze niet worden gebruikt voor medisch noodzakelijke behandelingen,
5. speelhallen, casino's, wedkantoren en soortgelijke instellingen,
6. voorzieningen en apparatuur voor vrijetijds- en amateursporten, met uitzondering van individuele sporten alleen, met z'n tweeën of met de eigen huishoud- en schoolsporten Dit geldt niet voor trainingen die worden georganiseerd voor individuele sporten en hun sportcompetities zonder publiek, noch voor sporters,
a) voor wie een arbeidsovereenkomst bestaat die hen verplicht een sportactiviteit uit te oefenen in ruil voor een vergoeding, met als hoofddoel in hun levensonderhoud te voorzien, of
b) die behoren tot de bondsploeg (olympische ploeg, perspectievenploeg, juniorploeg 1) en juniorploeg 2 van de Duitse Olympische Sportbond of de topploeg van de Duitse Gehandicaptensport Bond of de ploeg in een juniorprestatiecentrum in de Vrijstaat Saksen.
7. pretparken, pretparken, botanische en zoölogische tuinen, dierentuinen, vrijetijdsactiviteiten,
8. volksfeesten, kermissen, kerstmarkten,
9. disco's, dansclubs,
10. beurzen, conferenties en congressen,
11. musea, muziekscholen, bioscopen, theaters, operahuizen, concertzalen, concertzalen muziektheaters, clubs en muziekclubs en passende openbare voorzieningen
12. Bibliotheken, met uitzondering van de media-uitleen en met uitzondering van de gespecialiseerde bibliotheken en bibliotheken van universiteiten, de Saksische Staats- en Universiteitsbibliotheek en de Duitse Nationale Bibliotheek
13. aanbod van kinder- en jeugdwelzijnsdiensten zonder sociaal-educatieve ondersteuning, faciliteiten en aanbod van kinder- en jeugd-recreatie,
14e circus,
15. prostitutiecentra, prostitutie-evenementen, prostitutiebureaus, prostitutievoertuigen,
16. busreizen en overnachtingen voor toeristische doeleinden en schoolreisjes,17. amusementsevenementen,
18. horecagelegenheden en bars, cafés en soortgelijke instellingen De levering en ophaling van afhaalmaaltijden en -dranken en de exploitatie van kantines en refters zijn uitgesloten;
19. inrichtingen die lichaamsverzorgingsdiensten verlenen, met uitzondering van medisch noodzakelijke behandelingen en kappers
20. alle andere instellingen en voorzieningen die dienen voor de vrijetijdsbesteding.
(2) De toegang tot en de werkzaamheden van exploitanten en werknemers vallen niet onder het in lid 1 bedoelde verbod.

§ 5
Faciliteiten, bedrijven en aanbiedingen met hygiëneconcept en het verzamelen van contactgegevens

(1) Voorzieningen, inrichtingen en inschrijvingen die niet verboden zijn op grond van § 4, eerste lid, zijn toegestaan mits de in de leden 2 tot en met 4 vastgestelde hygiënevoorschriften in acht worden genomen en de in lid 6 bedoelde contactgegevens worden verzameld.
(2) In groot- en detailhandelszaken en winkels mag niet meer dan één klant per tien vierkante meter verkoopruimte aanwezig zijn.
(3) Er moet rekening worden gehouden met de SARS-CoV-2-arbeidsveiligheidsnorm van het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken, de SARS-CoV-2-arbeidsveiligheidsregel, de bestaande sectorspecifieke concretiseringen van de ongevallenverzekeringsinstellingen of de toezichthoudende autoriteit en de desbetreffende aanbevelingen van het Robert Koch-Instituut voor de bescherming tegen infecties in hun respectieve versies of concepten en aanbevelingen van de beroepsverenigingen. Verdere beschermende voorschriften moeten in acht worden genomen overeenkomstig het algemene besluit van het Staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Cohesie over het opleggen van hygiënevoorschriften om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en het algemene besluit van het Staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Cohesie over de regulering van de werking van dagverblijven, scholen en kostscholen in verband met de bestrijding van de SARS-CoV-2-pandemie.
(4) Op basis van de in punt 3 genoemde aanbevelingen en voorschriften moet een afzonderlijk schriftelijk hygiëneconcept worden opgesteld en uitgevoerd. Dit concept omvat met name de regeling van de afstand tot andere personen en verdere hygiënemaatregelen. In het kader van het hygiëneconcept moet een verantwoordelijke contactpersoon ter plaatse worden aangewezen voor de naleving en uitvoering van het hygiëneconcept, de geldende contactbeperkingen en voorschriften inzake afstand en voor het dragen van een mondkapje. De bevoegde autoriteit kan het hygiëneconcept en de naleving ervan controleren.
5. In het geval van personen die worden gehuisvest of werken in opvangfaciliteiten of collectieve accommodatie voor vluchtelingen, treffen de huisvestingsautoriteiten, afhankelijk van de faciliteit of het eigendom, in overleg met de bevoegde autoriteiten regelingen.
(6) De persoonsgegevens voor het opsporen van infecties worden verzameld door de organisatoren en de exploitanten van de niet krachtens artikel 4, lid 1, verboden installaties, aanbiedingen en inrichtingen, met uitzondering van de zone van de groot- en kleinhandelszaken, de winkels en de verkoopsstandplaatsen en in geval van levering en ophaling van meeneemmaaltijden en -dranken. De volgende persoonsgegevens worden voor dit doel verwerkt: Naam, telefoonnummer of e-mailadres en postcode van de bezoekers en de periode van het bezoek. Deze gegevens moeten worden verzameld, beschermd tegen controle door derden en gedurende een maand na afloop van het bezoek ter beschikking van de verantwoordelijke autoriteiten worden gehouden. Op verzoek moeten zij aan deze autoriteiten worden toegezonden; verwerking voor andere doeleinden is niet toegestaan, tenzij de federale wetgeving anders bepaalt. De gegevens moeten onmiddellijk na het verstrijken van de termijn worden verwijderd of vernietigd.
(7) Indien overeenkomstig lid 6 wordt voorzien in een digitale verzameling van contactgegevens, worden de volgende aanvullende gegevens verstrekt
1. een soortgelijke verzameling van contactgegevens van de bezoeker en
2. om het verzamelen van gegevens zonder belemmeringen mogelijk te maken

Wie er ook mensen in dienst heeft die

§ 6
Seizoenarbeiders

1. het grondgebied van de Vrijstaat Saksen tijdelijk te betreden vanuit het buitenland om er op regelmatige basis of gedurende ten minste drie weken op een bepaald tijdstip in een jaar te gaan werken (seizoenarbeiders)
2. in gedeelde accommodatie te wonen, en
3.werken in bedrijven waar meer dan tien werknemers, waaronder uitzendkrachten, werknemers van een fabriek en andere personen, tegelijkertijd werkzaam zijn, moeten ervoor zorgen dat zij aan het begin van hun dienstverband beschikken over een medisch attest in het Duits of Engels waarin staat dat moleculair-biologische tests geen aanwijzingen hebben opgeleverd voor een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2. De test mag niet meer dan 48 uur voor aankomst zijn uitgevoerd. Personen die niet in het bezit zijn van de medische verklaring volgens zin 1 mogen niet in dienst worden genomen. De landbouwer die seizoenarbeiders in dienst heeft, is verplicht de bevoegde instantie in principe 14 dagen voor het begin van de werkzaamheden in kennis te stellen van de aanvang van de werkzaamheden van de seizoenarbeiders. Een latere melding is alleen voldoende als de houder op geloofwaardige wijze kan aantonen dat een eerdere melding om dwingende operationele of andere redenen niet mogelijk was. De kennisgeving bevat de namen van de seizoenarbeiders, hun verblijfplaats, het type en de periode van de activiteit en de contactgegevens van de houder. De meldingsplicht bestaat ook als de seizoenarbeiders tijdens hun verblijf in de Bondsrepubliek Duitsland van bedrijf of werkgever veranderen.

§ 7
Bezoek- en toegangsreglement voor gezondheids- en sociale voorzieningen
1. Bezoeken aan de volgende inrichtingen zijn toegestaan onder de in lid 2 genoemde voorwaarden:
1. bejaarden- en verzorgingstehuizen,
2. instellingen volgens § 2 lid 1 van de Saksische wet op de zorg en de kwaliteit van het bestaan van 12 juli 2012 (SächsGVBl. blz. 397), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juni 2019 (SächsGVBl. blz. 466), en ambulante woongemeenschappen en woongroepen met gehandicapten volgens § 2 lid 2 en 3 van de Saksische wet op de zorg en de kwaliteit van het bestaan, voor zover deel 2 van de Saksische wet op de zorg en de kwaliteit van het bestaan op hen van toepassing is
3. ziekenhuizen en preventie- en revalidatiecentra waar medische zorg wordt verleend die vergelijkbaar is met die van ziekenhuizen (faciliteiten op grond van § 23, lid 3, zin 1, punt 1 en 3, van de Wet op de infectiebescherming van 20 juli 2000 (BGBl. I blz. 1045), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de Wet van 19 juni 2020 (BGBl. I blz. 1385)), en
4. instellingen voor intramurale kinder- en jeugdzorg die een vergunning nodig hebben overeenkomstig artikel 13, lid 3, eerste zin, artikel 19, lid 1, eerste zin, artikel 34, eerste zin, artikel 35, artikel 35 bis, lid 2, punten 3 en 4, artikel 42, lid 1, tweede zin, en artikel 42 bis, lid 1, van Boek Acht van het wetboek van sociale zekerheid, alsmede tehuizen waar diensten voor integratiebijstand aan kinderen en jongeren worden verleend
2. De in lid 1 bedoelde instellingen zijn verplicht de aanwezigheidsmogelijkheden te handhaven. In het kader van een hygiëneplan overeenkomstig § 36, lid 1, nrs. 1 en 2, of § 23, lid 5, van de wet op de infectiebescherming of een zelfstandig concept wordt het volgende vastgesteld door middel van voorschriften inzake bezoeken en, indien nodig, inzake het verlaten en binnengaan van de inrichtingen door de ingezetenen

ervoor te zorgen dat de regelgeving niet leidt tot een volledig sociaal isolement van de betrokken personen (concept van een op faciliteiten gebaseerd, residentieel georiënteerd bezoek) De regelgeving moet met name bepalingen bevatten over de in acht te nemen hygiënemaatregelen, het aantal bezoekers, de traceerbaarheid van mogelijke besmettingsketens en de waarborging van een permanente praktische opleiding in de gezondheids- en verpleegkundige beroepen. § 5, zesde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing. De bezoek- en inreisregeling moet worden aangepast aan de huidige regionale infectiesituatie en moet in een passende verhouding staan tot de bescherming van de verzorgde personen en hun persoonlijke rechten en vrijheid.
(3) Werkplaatsen voor gehandicapten en aanbiedingen van andere dienstverleners overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van sociale zekerheid van 23 december 2016 (BGB I blz. 3234), laatstelijk gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 14 december 2019 (BGB I blz. 2789), moeten een concept voor gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk hebben dat rekening houdt met de in artikel 5, leden 3 en 4, genoemde aanbevelingen en voorschriften. In het geval van werknemers die in faciliteiten als bedoeld in lid 1 nummer 2 wonen, moet het concept van veiligheid en hygiëne op het werk worden overeengekomen met de respectieve directie van de woonvoorziening van de werkplaatswerknemers. Er worden regelingen getroffen in verband met de terugkeer naar de inrichting, met name wat betreft het vervoer en de organisatie van het werk. De zinnen 1 tot en met 3 zijn mutatis mutandis van toepassing op andere diensten voor dagbesteding aan personen met een handicap, waarbij het concept van veiligheid en hygiëne op het werk overeenkomstig § 5, lid 4, wordt vervangen door het concept van hygiëne.
(4) De rechtszittingen kunnen in alle onderafdeling 1 bedoelde faciliteiten plaatsvinden. Dit omvat het recht van aanwezigheid van procesadviseurs, procesverpleegkundigen en andere partijen in de procedure.
(5) Contacten ter plaatse door medewerkers van het Bureau voor Maatschappelijk Welzijn en Jeugdzorg, voogden, advocaten, notarissen, procedurele trustees en wettelijke voogden, alsmede door personen met een hoederecht, voor zover het gaat om persoonlijke verzorging, en ouders met bezoek- en toegangsrechten zijn eveneens toegestaan. Bezoeken voor pastorale doeleinden zijn ook toegestaan. De bezoeken moeten vooraf worden gecoördineerd met het facilitair management; dit laatste kan aan de toelating voorwaarden verbinden. In geval van verdenking moet de toegang worden geweigerd volgens de richtlijnen van het Robert Koch Instituut.
(6) Ook is de toegang toegestaan voor werknemers van toezichthoudende instanties, het thuistoezicht en de medische diensten van de wettelijke en particuliere ziektekostenverzekeraars, alsmede voor medische en therapeutische zorg.
(7) Het staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Cohesie kan bij algemeen besluit nadere voorschriften en hygiënevoorschriften vaststellen. Uitzonderingen kunnen door de bevoegde lokale autoriteiten in individuele gevallen worden toegestaan, mits dit noodzakelijk of te rechtvaardigen is in het licht van de wetgeving inzake infectiebestrijding.

§ 8
Door de bevoegde plaatselijke autoriteiten genomen maatregelen
(1) Afhankelijk van de huidige regionale infectiesituatie kunnen de bevoegde lokale autoriteiten strengere maatregelen nemen om de infectie in te dammen. Het gaat hierbij met name om het verplicht stellen van het dragen van een mond-neushoes op openbare plaatsen waar mensen elkaar dichterbij of voor langere tijd ontmoeten. De maatregelen moeten volgens de plaatselijke gebruiken worden aangekondigd. De maatregelen die worden genomen, moeten door de verantwoordelijke plaatselijke autoriteiten worden gecontroleerd met het oog op de voortzetting van het onderhoud.

(2) In het geval van een concrete, ruimtelijk beperkte toename van het aantal infecties (hotspot), moeten er voldoende beperkte maatregelen worden genomen.

§ 9
Vergaderingen
(1) Het recht van vergadering in de zin van de Saksische wet van 25 januari 2012 (SächsGVBl. blz. 54), laatstelijk gewijzigd bij artikel 7 van de wet van 11. Mei 2019 (SächsGVBl. p. 358) blijft onaangetast.
(2) Bij bijeenkomsten in de zin van lid 1 is het dragen van een mond- en neushoes verplicht voor alle deelnemers aan de bijeenkomst. Dit geldt ook voor de voorzitter van de vergadering en de steward. In de open lucht zijn alleen vaste assemblages toegestaan. § 2 lid 2 en § 3 lid 2 zin 1, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 10
Bijstand bij de handhaving, administratieve overtredingen
(1) De krachtens § 1, lid 1, eerste zin, van het besluit van de Saksische deelstaatregering en het Saksische staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Samenhang verantwoordelijke autoriteiten voor de regeling van de verantwoordelijkheden op grond van de wet op de infectiebescherming en voor de vergoeding van de kosten van vaccinaties en andere profylactische maatregelen moeten
1. de bepalingen van deze verordening,
2. de taken en bevoegdheden die de hoogste staatsgezondheidsautoriteit overeenkomstig § 1, lid 1, derde zin, van de verordening van de Saksische deelstaatregering en het Saksische staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Samenhang uitoefent om de verantwoordelijkheden op grond van de wet op de bescherming tegen infecties en de vergoeding van de kosten van vaccinaties en andere profylactische maatregelen in dringende gevallen te regelen, en
3. de maatregelen uit te voeren die de hoogste staatsgezondheidsautoriteit overeenkomstig § 1, lid 2, van de verordening van de Saksische deelstaatregering en het Saksische staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Samenhang heeft genomen om de verantwoordelijkheden in het kader van de wet op de infectiebescherming en de vergoeding van de kosten voor vaccinaties en andere profylactische maatregelen te regelen Het evenredigheidsbeginsel moet in acht worden genomen. Daarbij kunt u de plaatselijke politiediensten om hulp vragen bij de uitvoering. De verantwoordelijkheden voor de handhaving van de voorschriften inzake industriële veiligheid volgens de Sächsische Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung van 6 juli 2008 (SächsGVBl. blz. 416), laatstelijk gewijzigd bij de Ordonnantie van 8 oktober 2019 (SächsGVBl. blz. 706), blijven onaangetast.
2. Een administratieve overtreding in de zin van artikel 73, lid 1 bis, onder a), nr. 24 van de Wet op de infectiebescherming wordt begaan door eenieder die
1. met opzet
a) in tegenstelling tot § 2, sub-clausule 1, zin 1, in het openbaar is met meer dan twee huishoudens tot een maximum van tien personen in totaal
b) in afwijking van § 2 lid 1 zin 2, met meer dan twee personen deelnemen aan een privébijeenkomst, vergaderingen, evenementen en vieringen in zijn eigen huis

huishouden tot een maximum van tien personen in totaal of met meer dan vijf personen in totaal.
c) in afwijking van § 2 lid 2 de minimumafstand van 1,5 meter niet in acht neemt,
d) in strijd met artikel 4, lid 1, faciliteiten, inrichtingen of evenementen opent, exploiteert, uitvoert, bezoekt of gebruikt en er geen uitzondering is op grond van lid 1, leden 2, 4, 6, 8, 13, 19 of 20, noch op grond van lid 2 of 3
2. uit onachtzaamheid of met opzet
a) in strijd met lid 3, lid 1, punten 1 tot en met 5 of 7, of met de eerste of tweede zin van lid 9, lid 2, en er is geen uitzondering op grond van lid 3, lid 1, punt 3, lid 5, onder c) of d), lid 7 of lid 2, of op grond van lid 9, lid 2, derde zin
b) in strijd met artikel 5, lid 4, eerste zin, faciliteiten, bedrijven en aanbiedingen opent, exploiteert of uitvoert zonder dat er sprake is van een hygiëneconcept of dat het hygiëneconcept niet wordt nageleefd
c) in tegenstelling tot § 5, lid 4, derde zin, geen lokale contactpersoon aangeeft,
d) in strijd met § 5, lid 4, derde zin, de contactbeperkingen, de voorschriften inzake afstand en de verplichting tot het dragen van een mondkapje niet ten uitvoer legt
e) geen persoonsgegevens verzamelt in strijd met § 5, lid 6, en er bestaat geen uitzondering overeenkomstig § 5, lid 6, eerste zin, tweede helft van de tweede zin,
f) in strijd met § 6, zin 1, een persoon in dienst heeft die geen bewijs van tewerkstelling heeft of de kennisgeving overeenkomstig § 6, zin 4, niet of niet tijdig doet en er geen uitzondering overeenkomstig § 6, zin 5, bestaat,
g) in strijd met artikel 7, lid 2, geen zelfstandig plan opstelt voor het bezoeken, betreden en verlaten van de faciliteit.

§ 11
Inwerkingtreding, verstrijken
1. Deze verordening treedt in werking op 2 november 2020. Tegelijkertijd is de Saksische Corona-beschermingsverordening van 21 oktober 2020 (SächsGVBl. blz. 546) niet langer van toepassing.

(2) Deze verordening verstrijkt eind 30 november 2020.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Sociale Cohesie

Petra Köpping

Toespraken